TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14235/CT-TTHTV/v hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Nam Gas
Địa chỉ: 83 Khu K300, Đư
ng A4, phường 12, Q.Tân Bình
Mã s
thuế: 0312774337

Trả lời văn bản số 01. 12/2015/CV ngày 10/12/2015 của Công ty về hóa đơn, CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đốivới hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứngdịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bánvà người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bng văn bản ghi rõ sai sót, đồngthời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) sốlượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh s mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh khôngđược ghi số âm (-)”.

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nhưsau:

“… Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúngmã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơnđiều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tạiĐiều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày, từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2015 do sơsuất khi lập hóa đơn, Công ty đã ghi số tiền chiết khấu âm (bản chụp hóa đơn đínhkèm), nếu bên bán, bên mua đã kê khai thuế thì về nguyên tắc hai bên phải lập biên bảnghi nhận nội dung sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh. Tuy nhiên, do saisót trên không làm ảnh hưng đến doanh thu và tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, cácchỉ tiêu khác vẫn ghi đúng quy định và số lượng hóa đơn ghi sai lớn nên để đơn giản thủtục hành chính, tạo thuận li cho doanh nghiệp, Cục Thuế TP chấp nhận các hóa đơntrên được kê khai thuế. Từ tháng 12/2015, Công ty phải thực hiện ghi hóa đơn đúng quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbn quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;-Tổng cục Thuế “để b/c”;
-
Phòng Pháp chế;
-
Phòng KT thuế s 4;
-
Lưu VT-TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga