BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424/TCHQ-GSQL
V/v kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang

Ngày 18/02/2021, Tổng cục Hải quan có công văn số 808/TCHQ-GSQL về thủ tục nhập khẩu cá tầm. Qua thời gian theo dõi tình hình làm thủ tục hải quan và phối hợp, ly mẫu kiểm tra xác định chủng loại tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đối với một số lô hàng cá tầm nhập khẩu tại Cục Hải quan các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn cho thấy thực tế cá tầm nhập khẩu không nằm trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam; không đúng với Giấy phép do Cơ quan Quản lý Cites Việt Nam cấp, không đúng với khai hải quan (cá tm Xiberi, tên khoa học: Acipenser baerii); Đ đảm bảo việc nhập khẩu cá tầm được thực hiện theo đúng Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc:

1. Kiểm tra thực tế các lô hàng cá tầm nhập khẩu và lấy mẫu gửi:

- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đề nghị xác định hàng hóa nhập khu có thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam hay không? (xác định giống, loài, con lai hay thuần chủng)

- Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật đề nghị xác định hàng hóa nhập khẩu có đúng với Giấy phép Cites hay không? Có thuộc Phụ lục Cites hay không? (xác định giống, loài, con lai hay thuần chủng)

Việc lấy mẫu được thực hiện ngay tại cửa khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định của các đơn vị nêu trên đ thông quan hàng hóa.

2. Hàng hóa chỉ được thông quan sau khi có kết quả giám định tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I và Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật xác định hàng hóa nhập khu đúng với khai hải quan, Giấy phép Cites, thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

3. Phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành điều tra, xác minh, xử lý đối với các doanh nghiệp nhập khẩu cá tầm vi phạm Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

4. Thông báo ngay cho Cơ quan quản lý Cites Việt Nam thông tin về các lô hàng nhập khẩu không đúng nội dung ghi trên Giy phép Cites hoặc không thuộc Phụ lục Cites theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh nêu trên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn
;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;
- Tổng cục Thủy sản;
- Cơ quan Quản lý Cites
;
- Cục Thú y;
- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I;
- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật;
- Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Vụ PC;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành