BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1424/TM-XNK
V/v giải pháp tiêu thụ chè 2003

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Thương mại nhận được công văn số 1587 BNN/KH ngày 23/06/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tiêu thụ chè năm 2003 do Bộ Nông nghiệp và PTNT soạn thảo, Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại nhất trí với đánh giá của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình sản xuất, xuất khẩu chè năm 2003 cùng những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu chè.

2. Để thực hiện mục tiêu xuất khẩu chè năm 2003, đồng thời giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh chè. Bộ Thương mại nhất trí với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè được vay vốn tín dụng hỗ trợ xuất khẩu tại Quỹ Hỗ trợ phát triển kể cả trường hợp doanh nghiệp chưa có hợp đồng xuất khẩu.Doanh nghiệp sẽ chỉ được bù chênh lệch lãi suất giữa lãi suất vay của các ngân hàng thương mại với lãi suất của Quỹ Hỗ trợ phát triển thì Quỹ Hỗ trợ phát triển không đủ điều kiện đáp ứng các khoản vay.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tiêu thụ chè năm 2003 do Bộ Nông nghiệp và PTNT soạn thảo.

Xin gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu