BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424TM-ĐT
V/v Cổ phần hóa doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạiCông văn số 1936/BKH-KCN ngày 03/4/2001 về đề án cổ phần hóa doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý: Cổ phần hóa doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài để hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và đồng thời vẫn phảitheo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng lại chưa được Quốc hội bổ sunghai Bộ Luật trên. Vì vậy, thiếu cơ sở pháp lý để góp ý kiến cho dự thảo.

2. Về nội dung cụ thể của dự thảo cần lưu ý cácvấn đề sau đây ở phần quy chế:

2.1. Điều 1 thêm: “Quy chế tạm thời...”. “Tạmthời...” để chờ quốc hội chính thức sửa Luật.

2.2. Điều 2: Mục tiêu cần lấy lại nguyên vănĐiều 3 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (1996).

2.3. Điều 3: Nên gộp làm một, ghi gọn lại: “...từ doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” sang hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp (chương IV).

2.4. Điều 4: Cần ghi rõ “... được nhà nước bảohộ theo quy định của luật nào, điều bao nhiêu, quốc hội thông qua ngày nào tạothuận lợi cho việc thực hiện.

2.5. Điều 5: Nên ghi ngắn theo “Luật Lao độngViệt Nam”. Thực tế nhiều doanh nghiệp FDI đang còn tranh chấp với người laođộng.

2.6. Điều 6: Cần cân nhắc theo điều 16 của LuậtĐầu tư nước ngoài hay nên theo điều 58 của chương IV Luật Doanh nghiệp. Ngay cảđiều 16 như dẫn chiếu trên còn quy định: “Tỷ lệ này có thể thấp hơn 30%...”.Theo Luật Doanh nghiệp thì: “Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ ítnhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán”.

2.7. Điều 7: Nên quy định cụ thể: “Cơ quan có thẩmquyền chuẩn y” là cơ quan nào?

2.8. Điều 8: Thay từ “thoả thuận” bằng từ “chấpthuận bằng văn bản”. Cũng tại đoạn dưới của điều 8 bỏ đoạn “giá trị thực tế...nợ phải trả. Vì điều 20 đã có ghi: “Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác địnhgiá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa”.

2.9. Điều 9: Nên thêm: tỷ giá giữa đồng Việt Namvới đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định.

2.10. Bỏ điều 10 vì Tờ trình Bộ Kế hoạch và Đầutư tại trang 5 đã khẳng định: “thí điểm 4-5 doanh nghiệp” và trang 9 đã lậpluận “Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất rất phức tạp”. Chờ quyết định củaquốc hội.

2.11. Điều 11: bổ sung thêm điều kiện:

- Không vi phạm Luật Lao động Việt Nam;

- Không làm thay đổi tỷ lệ xuất khẩu sản phẩmcủa dự án.

2.12. Điều 12 và Điều 13 nên gộp thành một điềuvà viết gọn dưới dạng hồ sơ xin cổ phần hóa gồm có những văn bản gì.

2.13. Điều 15: chờ ý kiến của quốc hội về các ưuđãi cho loại hình mới này. Tránh gây mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp trongnước, doanh nghiệp FDI và loại hình mới này. Điều này cần cân nhắc kỹ (ví dụcòn được miễn thuế nhập đối với nguyên vật liệu trong thời hạn 5 năm không?).

2.14. Điều 17: Chọn phương án 2.

2.15. Điều 19: Cần ghi rõ “Lấy ý kiến các Bộ,ngành liên quan”, như đã thẩm định dự án FDI.

Trên đây là một số ý kiến đề nghị Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cân nhắc trình Chính phủ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu