BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1425 TCT/AC
V/v sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 304/CT .AC ngày 10/04/2003 của cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc sử dụng hoá đơn của Công ty Bảo hiểm Cà Mau, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau xem xét và chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Cà Mau được mua hoá đơn do Tổng cục Thuế phát hành để sử dụng cho hoạt động kinh doanh thuê nhà, thanh lý tài sản cố định, thanh lý hàng thu hồi ngoài dịch vụ bảo hiểm theo đúng chế độ quy định

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế