BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 14250/BTC-TCT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội

Trả lời công văn số 786/CV-HTC ngày17/8/2010 của Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGTđầu vào đối với thiết bị và tài sản cố định tham gia góp vốn vào hợp đồng hợptác kinh doanh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 2455/GP ngày 04/02/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ hợp đồng hợp tác kinh doanhgiữa Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội và Hutchison Telecommunications(Vietnam) S.À R.L (sau đây gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Tại điểm 2, Mục I, Phần A Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm 2, Mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh: Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổchức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩuhàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhậpkhẩu) bao gồm:

…..

2.3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nướcngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạtđộng kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Tại điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC và điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCnêu trên quy định: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: Các cơ sở kinhdoanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là cơ sở kinh doanh nộpthuế theo phương pháp khấu trừ, đã được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcgiấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của phápluật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, trường hợpHutchison Telecommunication (Việt Nam) S.À.R.L là cơ sở kinh doanh đăng ký nộpthuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp mã số thuế và thực hiện chế độ kếtoán Việt Nam, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, khi HutchisonTelecommunication (Việt Nam) S.À.R.L góp vốn vào Hợp đồng hợp tác kinh doanhbằng quyền sử dụng thiết bị và TSCĐ để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụchịu thuế GTGT thì Bên Hutchison được kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với phầnthuế GTGT đầu vào của thiết bị và TSCĐ phục vụ Hợp đồng hợp tác kinh doanh theoquy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổphần viễn thông Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, CS(3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn