TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP tập đoàn Trung Nguyên
Địa chỉ: 82–84 Bùi Thị Xuân, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304324655

Trả lời văn bản ngày 12/3/2013 của Công ty về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN;

- Căn cứ Điểm 1 Mục IV công văn số 187/TCT-TNCN ngày15/01/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán tthuế TNCN năm 2012:

“Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩavụ nuôi dưỡng và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh. Đối với người nước ngoài cư trútại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc từtháng 1 đến tháng rời khỏi Việt Nam.

Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôidưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyếttoán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừthuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khiquyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụnuôi dưỡng.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có nhân viên phát sinhnghĩa vụ nuôi dưỡng người phụ thuộc là con ruột từ tháng 01/2012 nhưng tháng 5/2012Công ty mới nộp bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của nhân viên này cho cơquan thuế, thì khi quyết toán, cá nhân được tính giảm trừ cho người phụ thuộc (conruột) từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng theo giấy khai sinh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT4;
- Lưu: VT, TTHT
537-62769/2013-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga