BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1426/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư XD và Du lịchIDICO
(Khách sạn Mỹ Trà, Thị trấn Sơn Tịnh - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 38/CV-CT ngày 19/03/2010của Công ty CP Đầu tư XD và du lịch IDICO hỏi về việc giảm 50% thuế suất thuếGTGT đối với loại hình kinh doanh khách sạn. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 18 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày của BộTài chính về việc thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụdoanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn hướng dẫn: "Kinh doanh khách sạn;dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành trọn gói" được ưu đãi miễn giảm 50%mức thuế suất GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Về việc này Bộ Tài chính đã có Công văn số 1811/BTC-TCT ngày18/02/2009 hướng dẫn: "Kinh doanh khách sạn thuộc diện được giảm 50% mứcthuế suất thuế GTGT bao gồm dịch vụ chịu thuế GTGT do khách sạn từ hạng 1 đến 5sao (gồm khách sạn được xây dựng thành khối, khách sạn nổi, khách sạn thươngmại, khách sạn nghỉ dưỡng (resort), kể cả nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ cung cấpcho khách du lịch, khách trọ, trừ các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chothuê văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại của các khách sạn".

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp khách sạn Mỹ Trà thuộcCông ty CP Công ty CP Đầu tư XD và Du lịch IDICO có cung cấp dịch vụ ăn uốngcho khách du lịch, khách trọ thì thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGTtừ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Đầu tư XD và Du lịchIDICO biết và đề nghị liên hệ với cục thuế tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn cụthể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương