VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1426/VPCP-KTTH
V/v kết quả rà soát văn bản pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 690/BTC-PC ngày 15 tháng 01 năm 2009về báo cáo kết quả rà soát văn bản pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản,Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liênquan cho phù hợp với Luật trưng mua, trưng dụng tài sản, cụ thể như sau:

1.Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghịđịnh 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họalớn, dịch bệnh nguy hiểm.

2.Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan nghiêncứu, sửa đổi Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủvề thi hành Luật Đất đai.

3.Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu,sửa đổi, Nghị định 31-CP ngày 23 tháng 01 năm 1981 của Chính phủ ban hành điềulệ về cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế.

4.Bộ Công an:

-Chủ trì phối hợp với các Bộ có liên quan nghiên cứu, sửa đổi các Nghị định cónội dung không phù hợp với quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản:Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định mộtsố biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Nghị định 127/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng10 năm 2006 của Chính phủ về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninhquốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Nghị định 169/2007/NĐ-CP ngày 19tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phụcvụ công tác công an.

-Phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Chính phủ nội dung sửa đổi các quyđịnh tại Luật an ninh quốc gia để thống nhất với Luật trưng mua, trưng dụng tàisản và bảo đảm thẩm quyền huy động tài sản trong thi hành công vụ của các lựclượng trong ngành an ninh.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP; các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, PL, NC, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng