BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/LĐTBXH-TCDN
V/v thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở dạy nghề.

Ngày 06/02/2013 Thủ tướng Chínhphủ đã ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cánbộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệpThanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề, có hiệu lực từngày 26/3/2013. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề:

1. Nghiên cứu nội dung, thammưu, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cánbộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệpThanh niên Việt Nam trong các cơ sở dạy nghề.

2. Sở Lao động-Thương binh vàxã hội các tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu, định kỳ báo cáo kết quả thực hiệnQuyết định số 13/2013/QĐ-TTg tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, thànhphố gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Công tác học sinh, sinhviên, Tổng cục Dạy nghề - số 37b, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) trước ngày 31/12hàng năm.

Đề nghị các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các cơ sở dạy nghề nghiêm túc thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Ngọc Phi