TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1427/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC CHỨNG TỪ CHI ĐÓNG GÓP HÌNH THÀNH NGUỒN CHI PHÍ QUẢN LÝ CẤP TRÊN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn 373/CT-TT &HT ngày 17/1/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chứng từ chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cấp trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 17 Luật Kế toán quy định chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

"a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán".

Doanh nghiệp chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên theo Quyết định huy động kinh phí của cấp trên, có chứng từ là Phiếu chi tiền hoặc chứng từ chuyển tiền của Ngân hàng nếu các chứng từ này có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 17 Luật Kế toán nêu trên được coi là chứng từ hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương