TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1428/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTTHEO LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 487/UBND-KT ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị xét miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật khuyến khích đầu tư cho Công ty mía đường Cần Thơ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 120/TCT-PCCS ngày 11/1/2006 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và nay xin khẳng định lại như sau:

- Tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước quy định: "Miễn, giảm tiền sử dụng đất: Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất trả tiền sử dụng đất để hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất như sau:

1. Được giảm 50% tiền sử dụng đất nếu dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này".

- Tại điểm 2 Mục IV Danh mục A: "Ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư" ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước chỉ quy định: "Chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước: chế biến gia súc, gia cầm; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất dầu, tinh dầu, chất béo từ thực vật; sản xuất sữa lỏng và các sản phẩm chiết xuất từ sữa; sản xuất bột thô; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; sản xuất nước uống đóng chai, đóng hộp từ hoa quả".

Căn cứ theo các quy định nêu trên, hoạt động sản xuất đường từ nguồn nguyên liệu mía không thuộc ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư do vậy Công ty mía đường Cần Thơ chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần không được giảm 50% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Hậu Giang biết và đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương