UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1428/UBTDTT-PC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Thường trực Ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V;
- Giám đốc các Sở Thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I, II, III;
- Các trường Đại học, Cao đẳng thể dục thể thao
- Văn phòng Uỷ ban Olympic Việt Nam
- Các liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia.

Thực hiện “Chương trình hành động về tăng cường công tácgiáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động Thể dục thểthao” ban hành kèm theo Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT và Chỉ thị số 14/2006/CT-UBTDTT về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá. Kếtquả bước đầu cho thấy hiện tượng tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thaođã có xu hướng giảm. Tuy nhiên một số hành vi tiêu cực vẫn tồn tại trong thi đấuhư: Hiện tượng thi đấu không bình thường, nhường, xin cho, có biểu hiện của cáctrọng tài xử lý còn thiếu chính xác, nhất là nạn bạo lực trong thi đấu bóng đávà các môn thể thao đối kháng. Tình trạng này làm mất tính trung thực cao thượngcủa thể thao, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Để chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo hoạt động thể dục thểthao phát triển lành mạnh, Uỷ ban thể dục thể thao yêu cầu Sở thể dục thể thaocác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Trung tâm huấn luyện thể thao quốcgia; các Trường Đại học, Cao đẳng thể dục thể thao, Liên đoàn, hiệp hội thểthao quốc gia:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chốngtiêu cực trong các hoạt động thể thao với những nội dung của Chương trình hànhđộng về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trongcác hoạt động thể thao ban hành kèm theo Quyết định số 250/2006/QĐ-UBTDTT ngày10 tháng 2 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao và Chỉ thịsố 14/2006/CT-UBTDTT về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá.

2. Ban tổ chức các giải thể thao xử lý nghiêm và công khaicác hành vi tiêu cực, thiếu trung thực và bạo lực xảy ra trong các cuộc thi đấunhất là trong các giải vô địch bóng đá quốc gia và Đại hội thể dục thể thaotoàn quốc lần thứ V.

3. Phối hợp chặt chẽ với các lượng công an tại địa phương đểtiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 222/2003/TTL /UBTDTT-BCA ngày 7/11/2003 của Uỷ ban Thể dục thể thao và Bộ Côngan về việc phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong các hoạt động thểdục, thể thao.

4. Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ V đang chuẩn bịbước vào giai đoạn chung kết các môn thể thao, các địa phương tích cực tập huấnđội tuyển tham dự Đại hội, cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức,ý chí đến từng vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài; kiên quyết loại trừgian lận bằng mọi cách, nêu cao tinh thần trung thực, cao thượng và đoàn kết.

5. Sở TDTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cácTrung tâm huấn luyện thể thao quốc gia; các Trường Đại học, Cao đẳng Thể dục Thểthao, Liên đoàn, hiệp hội Thể thao quốc gia báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉthị số 14/2006/CT-UBTDTT về một số công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóngđá và Chương trình hành động về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và chốngtiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệuquả công tác này; trong thời gian tới. Văn bản báo cáo gửi về Uỷ ban Thể dục Thểthao trước ngày 10/8/2006.

Địa chỉ: Vụ Pháp chế Uỷ ban Thể dục Thể thao, 36 Trần Phú, Hà Nội

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT (để b/c);
- Các PCN UBTDTT
- Lưu VT.PC

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Trọng Hỷ