BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428 TCHQ/GSQL
V/v: khiếu nại về áp mã số

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/KT05 -HQngày 28/02/2005 của Công ty TNHH Thương mại Kim Tín khiếu nại về việc phân loạimặt hàng thép lá kỹ thuật điện theo Tờ khai số 2167/NKD /KV1 tại Chi cục Hảiquan Khu vực I - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTCngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theoDanh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuếxuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hảiquan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việcthực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan Thànhphố Hồ Chí Minh nghiên cứu và trả lời Công ty theo thẩm quyền và trình tự khiếunại.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để cóchỉ đạo kịp thời./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An