ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1429/SYT-VSATTP
V/v: Nộp phiếu kiểm nghiệm nước định kỳ đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2009

Kính gởi: - Các cơ sở sản xuất nước uống đóngchai, bình trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Quyết định 42/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Y tếv/v Ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

Để thiết thực bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng caotrách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản phẩm.

Để tăng cường công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uốngđóng chai, bình trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định theo Quyết định 42/2005/QĐ-BYT về Ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”; Quyết định 11/2006/QĐ-BYT về Ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh antoàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”.

2. Thực hiện kiểm nghiệm định kỳ các chỉ tiêu đã công bố tạiphòng kiểm nghiệm có chức năng đối với sản phẩm đưa ra lưu thông trên thịtrường.Tại thời điểm này, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóngchai, bình phải nộp kết quả kiểm nghiệm tất cả các chỉ tiêu theo TCVN 6096:2004của sản phẩm nước uống đóng chai, bình có thời hạn kiểm nghiệm không quá 6tháng về Sở Y tế trước ngày 20/04/2009 (Phòng Quản lý Vệ sinh an toàn thựcphẩm: số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1). Riêng đối với các cơ sở sử dụngnguồn nước ngầm để sản xuất nước uống đóng chai, bình phải nộp bổ sung Giấyphép khai thác sử dụng nguồn nước ngầm.

Chế độ tự kiểm nghiệm định kỳ như sau:

 01 lần/03 năm đối với sản phẩm của cơ sở được cấp chứngchỉ GMP, GHP, HACCP hoặc hệ thống tương đương.

 01 lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở có phòng kiểmnghiệm, giám sát chất lượng thực phẩm tại cơ sở.

 02 lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở không có phòng kiểmnghiệm, giám sát chất lượng thực phẩm tại cơ sở.

Đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai,bình thực hiện nghiêm các yêu cầu trên. Những cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý theoquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Cục ATVSTP; Thanh tra Bộ Y tế;
- Đ/c Nguyễn Thành Tài –PCTTT UBND TP;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PCT UBND TP;
- UBND Q/H (để chỉ đạo phối hợp);
- Sở Tài nguyên – Môi Trường;
- Ban Giám đốc Sở;
- Thanh tra Sở, TTYTDP TP;
- Văn phòng Sở: Lưu và phát hành;
- Medinet đưa lên mạng;
- HLTH – Tr ( 40 bản)

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐCLê Trường Giang