BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(Địa chỉ: Số 218 đường số 6, lô A, Khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 06/2014/CV-VASEP ngày 09/01/2014 của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam về vướng mắc trong hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì PE đóng gói thủy sản xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5427/BTC-CST ngày 25/04/2014 về hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về nội dung vướng mắc nêu trên (bản phô tô kèm theo).
Đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam nghiên cứu Công văn số 5427/BTC-CST ngày 25/04/2014 nêu trên để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế thông báo để Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn