TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1429/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 119/CT-THDT ngày 7/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về việc xác định doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Điều 2 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp chế xuất" là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ chuyên cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu được thành lập và hoạt động theo Quy chế này". Doanh nghiệp chế xuất thành lập và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao nêu trên được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1.5 mục II phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thành lập và hoạt động khác với Quy chế nêu trên không được coi là doanh nghiệp chế xuất và không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết và báo cáo UBND tỉnh Bến Tre để thực hiện chính sách thuế đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương