THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/TTg-NC
V/v bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất độc hại

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong quátrình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóachất độc hại, nguy hiểm; phòng ngừa sự cố, cháy, nổ do vật liệu nổ công nghiệp,hóa chất độc hại, nguy hiểm gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ:Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, các cơ quan liên quan và các địa phương:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về anninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất vật liệu nổ côngnghiệp, kho, bãi chứa vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại.

- Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạman toàn trong sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong quátrình sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóachất độc hại, nguy hiểm.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng,nhiệm vụ của mình tiến hành kiểm tra, rà soát và gửi kết quả về Bộ Công Thương đểtổng hợp, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2015./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, KH&CN, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,các Vụ: TH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải