BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 143/BTCCBCP-TCBC
V/v: cơ chế quản lý và hoạt động của trường đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: TrườngCao đẳng bán công Marketing thành phố Hồ Chí Minh

Căncứ chương trình cải cách hành chính của Chính phủ năm 2001 ban hành kèm theoQuyết định số 13/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ đang tiến hành phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng quychế về cơ chế quản lý và hướng dẫn các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện vàviện nghiên cứu. Trường Cao đẳng bán công Marketing thành phố Hồ Chí Minh đượcthành lập theo Quyết định số 641/TTg ngày 4/11/1994, là một loại hình trườngngoài công lập, trong những năm qua trường ổn định và phát triển do có cơ chếquản lý, tổ chức và hoạt động phù hợp.

Đểcó tư liệu nghiên cứu, tham khảo khi xây dựng quy chế về cơ chế quản lý và hoạtđộng của các trường cao đẳng, đại học, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đề nghịnhà trường tóm tắt một số nét lớn về tổ chức và hoạt động của nhà trường, trongđó phân tích sâu quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường về: Đào tạo,nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất. Những kiếnnghị và đề xuất của nhà trường.

Chúngtôi xin gửi tới nhà trường những nội dung chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng quychế và biểu mẫu tổng hợp thông tin, đề nghị nhà trường cho biết ý kiến về nhữngnội dung trên (phần liên quan tới giáo dục và đào tạo) và tổng hợp số liệu gửivề Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trước ngày 10/7/2001./.

Nơi nhận:
- Như trên,
-
Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Thang Văn Phúc

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU PHỤC VỤ CHO VIỆC XÂY DỰNG QUYCHẾ

1.Nguyên tắc thực hiện cơ chế tổ chức, hoạt động và tài chính của các đơn vị sựnghiệp

a-Đảm bảo phát triển không ngừng sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh vànghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

b-Giao quyền tự chủ về tổ chức, hoạt động và tài chính để nâng cao hiệu quả chấtlượng dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp.

c-Đảm bảo tăng cường quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công

d-Đảm bảo thực hiện được đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, ngườisống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

đ-Thực hiện công khai dân chủ trong hoạt động dịch vụ công của các đơn vị.

e-Thu nhập của người lao động trong các đơn vị sự nghiệp gắn với kết quả và chấtlượng dịch vụ công.

2.Nội dung thẩm quyền quyết định của các đơn vị sự nghiệp:

2.1.Về tổ chức và nhân sự

2.1.1.Quyết định tổ chức lại bộ máy quản lý

2.1.2.Quyết định sắp xếp lại lao động hiện có

2.1.3.Được ký hợp đồng lao động không xác định thời gian, hợp đồng có thời hạn và hợpđồng thuê khoán theo yêu cầu và quy mô phát triển của đơn vị. Những người hợpđồng không xác định thời gian được đảm bảo quyền lợi như cán bộ, công chức.

2.1.4.Lao động trong cơ quan (trừ những người ký hợp đồng có thời hạn và hợp đồngthuê khoán) được xếp theo bảng lương hành chính sự nghiệp quy định tại Nghịđịnh số 25/CP ngày 23/5/1993.

2.1.5.Quyết định việc nâng lương cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy địnhcủa pháp luật có mức lương từ chuyên viên chính (tương đương) trở xuống.

2.1.6.Ký hợp đồng với các giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoàiđể đáp ứng những công việc đòi hỏi chuyên môn cao.

2.1.7.Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật chức vụ lãnh đạo từ cấp phó của đơn vị trở xuống.

2.2.Về tài chính

2.2.1.Được cấp kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước (bao gồm cả các đề tài nghiêncứu khoa học, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia).

2.2.2.Được điều chỉnh mức thu phí, lệ phí trong khung giá quy định của nhà nước đểphù hợp với đặc điểm, tính chất dịch vụ và đối tượng được hưởng dịch vụ.

2.2.3.Quyết định mức thu từ hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, lao vụ theo nguyêntắc bảo đảm bù đắp chi phí, có lãi.

2.2.4.Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ và được điều chỉnh các khoản mục chithường xuyên để phù hợp với nội dung và hiệu quả công việc trong phạm vi nguồnthu được sử dụng.

2.2.5.Được vay vốn đầu tư ưu đãi để mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.3.Về hoạt động của các đơn vị sự nghiệp

2.3.1.Được phát triển quy mô (ngành nghề đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh) theotiêu chuẩn, tiêu chí quy định của Bộ quản lý ngành.

2.3.2.Quyết định việc đổi mới trang thiết bị, công nghệ từ nguồn tài chính tự có củađơn vị

2.3.3.Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ (trừ những sản phẩm và dịch vụ doNhà nước định giá)

2.3.4.Được sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức thêm các hình thức dịch vụ bổsung nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính theo đơn hàngcủa Nhà nước giao.

2.3.5.Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần để nâng cao hiệu quả dịch vụ khiđược Nhà nước cho phép.

2.3.6.Quyết định các định mức lao động, vật tư và các chi phí khác để thực hiện nhiệmvụ chính theo đơn hàng của Nhà nước.

2.3.7.Được đấu thầu và ký hợp đồng nghiên cứu đào tạo, chuyển giao công nghệ theodanh mục dự án đầu tư hàng năm của Nhà nước

2.3.8.Được quyết định đầu tư nhóm C từ nguồn vốn tự có của đơn vị.

2.3.9.Được mở các doanh nghiệp, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm để nâng cao chấtlượng và hiệu quả dịch vụ.

2.3.10.Được hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học công nghệ, đào tạo, khám chữabệnh để nâng cao trình độ cho công chức, viên chức của cơ quan.

2.4.Về phân phối thu nhập

2.4.1.Quyết định hình thức trả lương, tiền công, tiền thưởng; được điều chỉnh mứclương tối thiểu £ 2,5 mức lương tối thiểu chung của nhà nước quy địnhtùy theo hiệu quả hoạt động của cơ quan.

2.4.2.Phần tiết kiệm các khoản chi thường xuyên được sử dụng để bổ sung tăng thu nhậpcho người lao động.

2.4.3.Trích lập các quỹ và sử dụng quỹ

Saukhi trừ chi phí hoạt động, nộp đủ các khoản thu cho ngân sách Nhà nước nếu cònnguồn đơn vị trích lập các quỹ:

-Quỹ khen thưởng: sử dụng quỹ do thủ trưởng cơ quan quyết định theo quy chế đượcHội nghị cán bộ, công chức, viên chức thông qua.

-Quỹ phúc lợi: sử dụng quỹ do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quyết định.

-Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: sử dụng quỹ do thủ trưởng cơ quan quyếtđịnh theo quy chế được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thông qua.

-Quỹ hỗ trợ tài năng và đối tượng chính sách, người nghèo …; sử dụng quỹ do thủtrưởng cơ quan quyết định theo quy chế được Hội nghị cán bộ, công chức, viênchức thông qua.

-Quỹ hỗ trợ hoạt động của đoàn thể

Mứctrích các quỹ do Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quyết định.

3.Nghĩa vụ của các đơn vị sự nghiệp

3.1.Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đơn đặt hàng Nhà nước với chất lượng tốt.

3.2.Sử dụng có hiệu quả và bảo tồn phát triển tài sản nhà nước giao.

3.3.Nộp thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định củapháp luật.

3.4.Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốcphòng và an ninh quốc gia.

3.5.Thực hiện đúng chế độ thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước;chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo.

3.6.Công khai báo cáo tài chính hàng năm, thực hiện đúng chế độ kế toán, hạch toán,kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định.

3.7.Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách,người nghèo, người ở vùng sâu, xa, vùng núi.

3.8.Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân địa phươngtrong hoạt động dịch vụ của đơn vị.

BỘ, NGÀNH

Biểu số 1

BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN CHỦ YẾU CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG

Số TT

TÊN TRƯỜNG

Cơ quan chủ quản

Quy mô đào tạo

Phương thức đào tạo

Nhân sự

Kinh phí hoạt động

Thu nhập bình quân Đồng/ người/ tháng

Ghi chú

Hạng trường

Sinh viên

Học viên đào tạo trên Đ.Học

Chính qui

Không chính qui

Tổng số

Chia ra

NS NN cấp

Thu từ học phí

Thu từ HĐ đào tạo ngh cứu Chuyển giao CN

Thu khác

Tổng số

Chia ra:

Sinh viên

Số ngành đào tạo

Sinh viên

Số ngành đào tạo

Biên chế

Hợp đồng

Tổng số

Chia ra

Ch.tiêu được NS cấp

Ch.tiêu không được NS cấp

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Hồ sơ đào tạo

Tăng cường CS VC

Qu lý phục vụ

Giảng viên

Không có thời hạn

Có thời hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Cácsố liệu lấy theo năm 2000-2001


Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên, đóng dấu)