BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 143/BXD-KHCN
V/v: dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấuTrống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ bản vẽ của dự án,các quy định của Quy chuẩn QCVN 08: 2009/BXD “Công trình ngầm đô thị. Phần 2 –Gara ôtô” và văn bản giải trình số 41- 2010/CV ngày 7/4/2010 của Công ty, Bộ Xâydựng giải thích như sau.

Dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng tại Q1,TP. Hồ Chí Minh là công trình dịch vụ hỗn hợp, bao gồm các tầng trên mặt đất vàngầm dưới mặt đất. Gara ôtô ngầm của dự án là bộ phận độc lập với khối dịch vụthương mại phía trên, sử dụng công nghệ tự động hóa cao và không có người trựctiếp hoạt động trong không gian này. Do đó, đối với phần gara ôtô ngầm của dựán này không áp dụng điều kiện hạn chế về giải pháp quy hoạch không gian đã nêutại điểm 4.1 của Quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD . Để đảm bảo an toàn cho quá trình khảosát, xây dựng và vận hành gara ôtô ngầm, đề nghị chủ đầu tư lựa chọn và áp dụngđồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nướcngoài, chủ đầu tư cần thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BXDngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng “Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nướcngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”.

Trên đây là giải thích và đề xuất của Bộ Xây dựng để chủ đầutư nghiên cứu vận dụng và triển khai dự án.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP; KHCN-MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
Nguyễn Trung Hòa