BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 143/BXD-KTXD
V/v: áp dụng chỉ số giá XDCT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010
Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC
Trả lời công văn số 173/CV /DCSC ngày 21/9/2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng công trình để xác định suất vốn đầu tư và xác định chi phí dự phòng của dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình:
Suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố được tính toán trên cơ sở mặt bằng giá cả bình quân trên cả nước. Vì vậy, khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư XDCT do Bộ Xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư XDCT cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng công trình, mặt bằng giá đầu tư (địa điểm và thời điểm đầu tư XDCT) cụ thể để có sự điều chỉnh, bổ sung, quy đổi lại các chỉ tiêu suất vốn đầu tư cho phù hợp .
- Như ví dụ nêu tại công văn, thì ngoài việc điều chỉnh mức độ trượt giá của công trình so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư, còn phải tính đến sự khác nhau giữa các khu vực (địa điểm XDCT), vì cùng một công trình giống hệt nhau, xây dựng cùng 1 thời điểm nhưng công trình xây dựng ở Hà Nội sẽ có suất vốn đầu tư rất khác so với công trình xây dựng tại khu vực miền núi.
- Mức độ trượt giá của công trình nhà ở thời điểm tháng 9/2010 (quý 3/2010) so với thời điểm quý 4/2009 (so với năm gốc 2006) được xác định bằng cách: Lấy chỉ số giá quý 3/2010 chia cho chỉ số giá quý 4/2009.
Chỉ số giá quý 4/2009 (so với năm gốc 2006) được xác định bằng cách: Lấy chỉ số giá quý1/2010 (so với năm gốc 2006) chia cho chỉ số giá liên hoàn quý 1/2010 so với quý 4/2009.
Ví dụ: Biết chỉ số giá XDCT nhà ở tại TP Hà nội như sau:
+ Quý 1/2010 so với quý 4/2009 là: 109,4
+ Quý 1/2010 so với năm 2006 là: 156,74
+ Quý 3/2010 so với năm 2006 là: 165,15 (giả thiết vì chỉ số giá quý 3 chưa công bố).
Vậy: Quý 4/2009 so với năm 2006 là: 156,74/109,4 = 143,27
Quý 3/2010 so với quý 4/2009 là: 165,15/143,27 = 115,27
2. Về xác định chi phí dự phòng:
Khi tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá, mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) được tính trên cơ sở bình quân các chỉ số giá xây dựng công trình theo loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán.
Ví dụ: Tính mức độ trượt giá bình quân năm cho công trình nhà ở tại Tp Hà Nội từ năm 2006 - 2009 như sau:

Năm
2006
2007
2008
2009
Chỉ số giá XD so với năm gốc 2000
149
175
254
232
Chỉ số giá XD liên hoàn (năm sau so với năm trước)
117
145
91
Chỉ số giá XD bình quân
117,67
Vậy mức độ trượt giá bình quân năm của công trình nhà ở tại Tp Hà Nội từ năm 2006-2009 là 17,67%.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – Bất động sản DATC căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Văn Sơn