TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------------
V/v: vướng mắc tiêu hủy nguyên vật liệu gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội
Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 393/HQHN-GSQL ngày 28/2/2012 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc tiêu hủy nguyên vật liệu gia công. Để có cơ sở trả lời vướng mắc trên, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội cung cấp một số hồ sơ sau:
- Các bảng thanh khoản của hợp đồng gia công số 11/DH-NB /06, số 17/ĐH-NB /2007 ngày 10/10/2007, số 14/DH-MA /2008 ngày 22/6/2008, số 11/ĐH-CXT /2008 ngày 20/5/2008, số 01/DH-HOL /2007 ngày 12/12/2007, số 01/DH-TAC /2007 ngày 26/10/2007 (Mẫu 06/HSTK-GC /2011);
- Các tờ khai gia công chuyển tiếp số 05/N /NCT ngày 16/9/2010, số 06/N /NCT ngày 16/9/2010, số 07/N /NCT ngày 16/9/2010, số 08/N /NCT ngày 16/9/2010, số 09/N /NCT số 10/N /NCT ngày 16/9/2010, số 11/N /NCT ngày 16/9/2010 có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của Hải quan bên giao và Hải quan bên nhận.
- Các thư chỉ định của đối tác thuê gia công về việc chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công của năm 2006, 2007, 2008 sang 03 hợp đồng gia công năm 2010.
Đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội cung cấp hồ sơ nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) trước ngày 26/3/2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính