HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
QUỐC GIA
TIỂU BAN NHÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/TBNS-CTĐB
V/v nộp hồ sơ người ứng cử ĐBQH

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương,

Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân số 85/2015/QH13; Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bu cquốc gia thì:

“Việc nộp hsơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau:

a) Người được tchức chính trị, các tchức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương giới thiệu ng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đng bu cử quc gia (qua Tgiúp việc Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phHà Nội);

b) Người được cơ quan, tchức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên”

Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi kết thúc việc nhận hồ sơ của người ứng cử theo quy định, thì np ngay 01 bhồ sơ của người ng cử kèm danh sách trích ngang những người ứng cử theo mẫu[1] về Tiểu ban Nhân sự từ ngày 15/3/2021 đến trước 17 gi ngày 18/3/2021. Đnghị Thường trc Tỉnh ủy, Thành ủy phối hp đôn đốc để đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử.

Trân trọng cảm ơn.

Số điện thoại liên hệ: 080 41808; 080 41837; 0972197286.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐBCQG;
- Thành viên Tiểu ban NS;
- Ban CTĐB;
- VPQH (để phối hợp);
- VPHĐBCQG (để ph
i hợp);
- Tổ giúp việc Tiểu ban NS;
- Lưu: HC, TBNS, CTĐB.
E-pas: 17820

TM. TIỂU BAN
KT. TRƯỞNG TIỂU BAN
PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN
Trần Văn Túy

 

>> Xem thêm:  Quyền bầu cử, ứng cử là gì ? Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

[1] Mu cụ thể đã gửi kèm theo Công văn số 76/VPHĐBCQG-TT ngày 03/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cquốc gia gửi Ủy ban bầu cử các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.