BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 143/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 4532/HQHCM-GSQL ngày 17/12/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc khi thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu đã thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu trước thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực:
Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại điểm 1 mục III Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 và điểm 2 khoản I mục 5 Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài ban hành kèm Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2011 của Tổng cục Hải quan, trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm nếu khi kiểm tra thực tế hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa xuất khẩu không được cấu thành từ nguyên vật liệu nhập khẩu thì thực hiện đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu với sản phẩm xuất khẩu để xác định sự tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.
2. Đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu kể từ thời điểm Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực: không thực hiện lấy mẫu nguyên vật liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh