BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 143/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cát Lợi

Trả lời công văn số 518/CL-TCKT ngày 21/7/2008 của Công tyCổ phần Cát Lợi về thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong năm 2005 và2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 26 Chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CPngày 19/6/2002 của Chính phủ quy định về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nướcthành công ty cổ phần hướng dẫn: "Chính sách đối với doanh nghiệp cổ phầnhóa

1. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Khuyếnkhích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cầnphải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày06/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 quy định về thuế TNDN hướng dẫn về thuế suất ưu đãi và miễn, giảmthuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trongkhu công nghiệp.

Tại Điều 36 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên)quy định: "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế,giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thunhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinhdoanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễnthuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần CátLợi là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong khu công nghiệp và được cổ phầnhoá ngày 19/02/2004 thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sởkinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp; Côngty có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh được ưu đãi thuế khác nhau thì phảihạch toán riêng thu nhập và xác định mức ưu đãi thuế riêng đối với từng hoạtđộng kinh doanh như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất thực hiện trong khu côngnghiệp: được áp dụng thuế suất 15% trong 12 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt độngkinh doanh; được miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo.

- Đối với hoạt động dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp:được áp dụng thuế suất 20% trong 10 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinhdoanh; được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% sốthuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo.

- Đối với hoạt động kinh doanh khác không thuộc diện ưu đãitheo quy định thì Công ty không được miễn, giảm thuế TNDN, phải kê khai nộpthuế theo thuế suất 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Cát Lợi biết và đềnghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương