THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 143/TTg-CN
V/v đầu tư xây dựng dự án cảng cửa ngõ Lạch Huyện (Hải Phòng)

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (tờ trình số 8327/TTr-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2007) về việc phêduyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cảng Cửa ngõ Lạch Huyện (HảiPhòng), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiếpthu ý kiến của các cơ quan liên quan, trên cơ sở đó phê duyệt Quy hoạch pháttriển cảng cửa ngõ Lạch Huyện giai đoạn khởi động và giai đoạn đến năm 2020,định hướng đến năm 2030 như tờ trình số 8327/TTr-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm2007 của Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở Quy hoạch được duyệt,Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt dự án cảng cửa ngõ Lạch Huyện giaiđoạn khởi động sau khi thống nhất với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về các vấnđề liên quan, trong đó lưu ý tiếp thu ý kiến các cơ quan để đảm bảo hiệu quảđầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về nguyên tắc cho phép chỉđịnh đầu tư vấn đề triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư thực hiện việc chỉđịnh thầu theo quy định hiện hành.

3. Việc đặt tên cảng cửa ngõquốc tế Hải Phòng: Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, QP, CA;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hàng hải VN, TCT HHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, NC, TH, ĐP, TTBC,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (5b). 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải