NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 143/TTTD-NCPT
V/v hoãn Hội nghị tập huấn XHTD tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2010

Kính gửi:

- Vụ Tổ chức Cán bộ; Văn phòng NHNN; Cơ quan Thanh tra Giám sát; Vụ Chính sách Tiền tệ; Vụ Tín dụng; Vụ Hợp tác Quốc tế;
- NHNN chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Do núi lửa hoạt động tại Ai-xơ-len, các chuyến bay đi từParis đến Hà Nội đều bị hoãn và chưa có thông báo cụ thể về thời gian dự kiếnsẽ nối lại hoạt động. Do vậy, chuyên gia giảng dạy về Xếp hạng Tín dụng củaNgân hàng Trung Ương Pháp không thể đến Hà Nội theo dự định.

Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) xin thông báo tạm hoãnHội nghị đào tạo Nghiệp vụ Xếp hạng Tín dụng tại Hà Nội (ngày 21 và 22/4/2010).

Thời gian tổ chức lại sẽ được CIC thông báo sau khi có xácnhận chính thức của Ngân hàng TW Pháp.

Trân trọng cám ơn ./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- BGĐ, các phòng, ban CIC (để biết);
- Lưu: VT, NCPT.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Uẩn