UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 143/UBND-CN
V/v Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Lai Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, Thị xã.

Ngày 28/8/2008, UBND Tỉnh đã ban hành văn bản số 763/UBND-CNvề việc Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên vật liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXDngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tạicông văn số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009, UBND Tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giábao gồm cả trường hợp tăng và giảm giá vật liệu xây dựng, vậy khi giá nguyênliệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đang có chiều hướng giảm thì việc điềuchỉnh giá vật liệu xây dựng cũng phải điều chỉnh giảm. Phương pháp điều chỉnhgiá theo hướng dẫn tại Văn bản số 763/UBND-CN ngày 28/8/2008 của UBND Tỉnh.

2. Trong giai đoạn từ tháng 01/2007, giá vật liệu có nhiềubiến động (tăng hoặc giảm) tất cả các hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợpđồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định khi giá nguyên liệu, nhiênliệu và vật liệu xây dựng có chiều hướng giảm thì giá hợp đồng xây dựng cũngphải điều chỉnh giảm.

Căn cứ nội dung trên, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Giám đốcsở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; các sở có quản lý các côngtrình xây dựng chuyên ngành; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh; Giám đốc Chi nhánhNgân hàng phát triển Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các BanQLDA; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh, các đơn vị có liên quan triểnkhai thực hiện ./.

Nơi nhận:
- như trên,
- Bộ Xây dựng (B/cáo);
- TT.Tỉnh ủy (B/cáo);
- TT.HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT - Các CV TH 911b).

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Phu