TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/VP-TH
V/v công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Văn phòng Tổng cụcnhận được Công văn số 1254/HQCT-VP ngày 31/7/2014 và Côngvănsố 786/HQCT-VP ngày 21/5/2014 của Cục Hảiquan thành phố Cần Thơ về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêuchuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 củaThủ tướng Chính phủ, Văn phòng Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 05/3/2014,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (sau đây gọi tắtlà Quyết định 19) v/v áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốcgia TCVN ISO 9001:2008. Quyết định 19 có hiệu lực kể từ ngày 18/5/2014, tuynhiên đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành vănbản hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Đối với trườnghợp của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16Quyết định 19, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đều phải công bố theo Khoản 3 Điều 4Quyết định 19 nhưng cần xác định rõ, Giấy chứng nhận của đơn vị được cấp đã baogồm tất cả các thủ tục hành chính phải được công bố theo quy định của pháp luậthay chưa để thực hiện việc công bố theo Khoản 1 Điều 16 hay Khoản 2 Điều 16 củaQuyết định 19.

Văn phòng Tổng cụcthông báo để Cục Hải quan Cần Thơ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế