TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1430/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Việt Nhật Gia
Địa chỉ : 407/24 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0311498719

Trả lời văn thư số 01/2013/VNG không ghi ngày (Cụcthuế TP nhận ngày 01/03/2013) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Tổ chức, hộ cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có tráchnhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể,phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nướccùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế”.

- Căn cứ Điểm g Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềuvề Luật quản lý thuế:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trườnghợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanhnghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từngày phát sinh các trường hợp đó”.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) quyđịnh đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệpNhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGTnộp thừa.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tưchưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGTđầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì không thuộc đốitượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dựán đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước”.

Trường hợp Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu doanhnghiệp từ Công ty TNHH (có một thành viên) thành Công ty TNHH (có hai thànhviên) thì công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi đượchưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưathanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyểnđổi. Công ty được chuyển đổi phải kê khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN đếnthời điểm chuyển đổi. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứbốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh chuyển đổi.

Trường hợp tại thời điểm chuyển đổi Công ty đượcchuyển đổi có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thuế thì được lập hồ sơ,thủ tục hoàn thuế GTGT hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số thuế GTGT đầu vàocòn được khấu trừ chuyển sang Công ty mới chuyển đổi để được tiếp tục kê khai khấutrừ thuế GTGT đầu vào.

Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, Công ty được chuyểnđổi phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng với thời hạn nộp hồ sơquyết toán thuế đồng thời tiền hành hủy hóa đơn cũ chưa sử dụng hết. Công tymới chuyển đổi phải tạo hóa đơn (đặt in hoặc tự in) và làm thủ tục thông báophát hành hóa đơn để sử dụng theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Pháp chế;
-Phòng Kiểm tra 2;
-Lưu: (TTHT,HC).
446-59749/13-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga