BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1430/TCHQ-GSQL
v/v để làm thủ tục cho phương tiện vận tải không có giấy phép liên vận của cá nhân, tổ chức thuộc Nước Campuchia tạm nhập

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐỂ LÀM THỦ TỤC CHO PTVTKHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LIÊN VẬN CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THUỘC NƯỚC CAMPUCHIA TẠMNHẬP

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Tháp

Phúc đáp công văn số 114/CHQĐT-PNV ngày14/03/2006 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc ghi ở trích yếu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 củaChính phủ hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, nên Thông tư số 11/2003/TT-BCA (C11) ngày 03/07/2003 của Bộ Công an hướng dẫn Điều 52 của Nghị định này cũnghết hiệu lực cùng ngày. Mặt khác, Bộ Công an đã có văn bản thông báo hết hiệulực thi hành. Nay việc quản lý PTVT.XNC được thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005. Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 và văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổng cục đang xây dựng Quy trình vàsẽ ban hành sớm.

- Trong khi chờ ban hành Quy trình thủ tụcPTVT.XNC.ĐB, Tổng cục Hải quan nhất trí với cách làm của Cục HQ Đồng Tháp: chấpthuận giải quyết cho PTVT của các cá nhân và của các đoàn công tác thuộc NướcCampuchia tạm nhập-tái xuất theo văn bản đề nghị bảo lãnh của UBND tỉnh hoặccủa các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan Đồng Thápbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu