BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1431/BHXH-KHTC
V/v: thực hiện thanh toán phí chuyển tiền BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Ngày 18 tháng 4 năm 2007 Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có văn bản số 1055/NHNo-TCKT quyđịnh dịch vụ thu phí chuyển tiền áp dụng trong toàn hệ thống như sau:“Đốivới các khoản chuyển tiền của Bảo hiểm xã hội, các chi nhánh NHNo&PTNT tiếptục thực hiện thu phí dịch vụ bằng 35% mức phí theo quy định tại Biểu phí dịchvụ của NHNo&PTNT Việt Nam”. Thay cho mức phí chuyển tiền tại vănbản 461/NHNo-TCKT ngày 14/3/2007.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươnghướng dẫn Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã làm việc với chi nhánhNHNo&PTNT nơi đăng ký mở tài khoản giao dịch thực hiện thu phí chuyển tiềntheo mức quy định tại văn bản 1055/NHNo-TCKT Trường hợp đơn vị đã thanh toánvới chi nhánh NHNo&PTNT theo văn bản 461/NHNo-TCKT thì đề nghị chi nhánhNHNo&PTNT hoàn lại khoản chênh lệch giữa văn bản 461/NHNo-TCKT và văn bảnsố 1055/NHNo-TCKT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KH-TC (2b).

TL/TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Nguyễn Phước Tường