BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1431/TCHQ-TXNK
V/v thuế nk máy biến điện cao thế sử dụng điện môi lỏng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Ngày 11.3.2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 1021/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại máy biến điện cao thế sử dụng điện môi lỏngvà yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về việc phân loại và thuthuế đối với mặt hàng nêu trên. Qua tổng hợp báo cáo của Cục Hải quan TP. HàNội số 425/HQHN-TXNK ngày 21.3.2011 và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòngsố 1140/HQHP-TXNK ngày 17.3.2011, thì:

- Nội dung báo cáo chưa đầy đủ và cụ thể theo hướng dẫn củacông văn số 1021/TCHQ-TXNK nêu trên. Cụ thể:

+ Tờ khai do Chi cục Kiểm tra sau thông quan báo cáo thìphải thống kê theo các chi cục làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng. (vì cóthể trùng lắp với báo cáo của chi cục và số tờ khai không có ký hiệu chi cụclàm thủ tục hải quan)

+ Một số lô hàng không nêu rõ ký mã hiệu và công suất …

+ Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV 1 phân loại máy biếnđiện không sử dụng điện môi lỏng vào phân nhóm 8504.21 và 8504.22; phân loạimáy biến dòng chân sứ dưới 650 KVA sử dụng điện môi lỏng vào phân nhóm 8504.31.

- Chi cục Hải quan Đầu tư gia công, Cục Hải quan Hà Nội đãphân loại biến dòng cao thế dưới 650 KVA sử dụng điện môi lỏng vào phân nhóm8504.31 nhưng không tính thuế lại.

Do đó, Tổng cục Hải quan không thể tổng hợp để báo cáo Bộchính xác.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục hải quan TP. HảiPhòng kiểm tra và báo cáo lại đúng yêu cầu tại công văn số 1021/TCHQ-TXNK ngày11.3.2011 của Tổng cục Hải quan. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10.4.2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội vàCục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường