ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 431/UBDT-CSDT
V/v thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Phúc đáp Công văn số 402/BDT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến chỉ đạo thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg y ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Khoản 1 điều 2 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Hộ đồng bào dân tộc thiu số nghèo (kcả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo đã đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thi điểm Quyết định số 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành; sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn mức bình quân chung do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, có khó khăn về nước sinh hoạt; chưa được hưởng các chính sách của nhà nước hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Như vậy, việc bổ sung danh sách hộ nghèo thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg không phù hợp với quy định hiện hành.

Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đã phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh