BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm
(Địa chỉ: Nhà 2B-Phòng 322-tầng 3-Viện Khoa học và Công nghệ 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 01/TDCTngày 31 tháng 01 năm 2012 của Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm (kèm theoHợp đồng tạm nhập và Hợp đồng tái xuất) Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mưa,bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BTM ngày 15/6/2006 của Bộ Thương mại quy định việc tạm nhập tái xuấttinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)

Căn cứ ý kiến của Văn phòngtrường trực phòng chống ma tuý về việc thẩm định khách hàng tại công văn số 173/C56 (P6) ngày 21 tháng 02 năm 2012,

Bộ Công Thương đồng ý Công tyCổ phần Tinh dầu và Chất Thơm được tạm nhập 33.600 kgs (ba mươi ba ngàn sáutrăm kilôgam) tinh dầu xá xị (Sassafras Oil), hàm lượng Safrol 95% min từ Côngty S.P.P.T.R Co., LTD-Cambodia (địa chỉ: # 592 D, Str. 369, Sangkat Prekpra,Khan Mane Chey, Phnom Penh, Cambodia. Điện thoại: 855012370388. Fax: 85523987573) do Ông Vann Samminh làm giám đốc, thanh toán qua Ngân hàng Đầu tư vàphát triển Campuchia, Swift: IDBCKHPP, người thụ hưởng H.H.C.V AgricultureCo.Ltd để tái xuất cho Công ty China Jiazhong Nuclear Fuel Co., Ltd (P.O.Box273-9 Yibin City, Sichuan Province, China. Fax: 0831-8270473. Tel:0831-8279475/8279477), thanh toán bằng D/P at sight, điều kiện giao hàng CIFCảng Thượng Hải, Trung Quốc theo các Hợp đồng đã ký qua các cửa khẩu:

- Cửa khẩu nhập hàng: Xa Mát,Cà Tum, Chàng Riệc, Mộc Bài (Tây Ninh) Khánh Bình, Tịnh Biên, Vĩnh Xương (AnGiang); Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang).

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty phải thực hiện đúng cácquy định hiện hành về tạm nhập tái xuất và các văn bản quy phạm pháp luật cóliên quan đến tiền chất.

Văn bản có giá trị thực hiệnđến ngày 31 tháng 12 năm 2012/.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên