BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/BTTTT-PTTH &TTĐT
V/v liên quan đến hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: UBNDtỉnh Lạng Sơn

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thôngnhận được phản ánh của một số tổ chức, đơn vị về việc xuất hiện tình trạng nhânviên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như: www.cafef.vn,http://gafin.vn, http://vietstock.vn, http://xzone.vn, http://ww.stockbiz.vn …tham dự họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin nhưcác cơ quan báo chí. Về vấn đề này, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nướctrong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên mạng internet, Bộ Thông tin vàTruyền thông đề nghị các cơ quan lưu ý như sau:

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tinđiện tử tổng hợp không phải là cơ quan báo chí. Đây là loại hình cung cấp thôngtin trên internet hoạt động theo quy định của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thôngtin điện tử trên internet (Nghị định 97/2008/NĐ-CP ) và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trựctuyến.

Các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức,doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, vănhóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơquan báo chí trong nước hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quanĐảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Theoquy định, những đơn vị này chỉ được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồntin chính thức (bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tinchính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó) và không được bình luận.

Như vậy, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trangthông tin điện tử tổng hợp không được tự thu thập, cung cấp thông tin như cáccơ quan báo chí. Do đó, việc nhân viên của các đơn vị này tham dự các cuộc họpbáo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành … tổ chức để đưa tin như các cơ quanbáo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí,về thông tin điện tử trên internet.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơquan biết nhằm hạn chế hoạt động không đúng pháp luật của các tổ chức, doanhnghiệp hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội nhà báo Việt Nam;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Báo chí, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, Cục QLPTTH, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn