TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1432/CT-TTHT
V/v: Xử lý số dư quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2013

Kính gởi:

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam
Địa chỉ: 58 Trường Sơn, P2, Quận Tân Bình, TPHCM.
Mã số thuế : 0311638525

Trả lời văn thư số 574/TCTCHKVN ngày 13/3/2013 của Tổng Côngty về việc xử lý số dư quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm năm 2012, Cục thuế TP cóý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4a Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuếquy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“ Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khaiquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhậpdoanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng,chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.”

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNDN;

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việclàm cho người lao động tại doanh nghiệp: (có hiệu lực thi hành từ ngày10/12/2012)

“ Xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm và số dư Quỹdự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp:

Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp đượchạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tạiThông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòngvề trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chitrợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mấtviệc làm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việclàm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạchtoán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính nămvà được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh. Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việclàm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 củadoanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng.”

Trường hợp Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được thànhlập theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải trên cơ sở hợp nhất Tổng Công ty cảng hàng không miền bắc, miền trungvà miền nam thì các Tổng Công ty phải lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN đến thờiđiểm sát nhập, đóng mã số thuế, khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN nếu các TổngCông ty sát nhập còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì được kếtchuyển thành số dư đầu kỳ của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Kết thúc năm2012 Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khi lập báo cáo tài chính nếu nguồnquỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việclàm trong năm 2012) thì xử lý tăng thu nhập khác để kê khai nộp thuế TNDN theohướng dẫn nêu trên.

Cục thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P. KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
-545-63422/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga