BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1433/QLCL-TTPC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các phòng cơ quan Cục;
- Các đơn vị thuộc Cục

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 5591/CT-BNN-PC vềmột số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các yêu cầu không phù hợp đốivới giấy tờ, văn bản khi quy định, thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn. Để triển khai hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng,Cục yêu cầu các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục:

1. Phổ biến, quán triệt đến toàn thểcông chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị các nội dung Chỉ thịnêu trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Trưởng các phòng cơ quan Cục:

Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tạiMục 1,2,3,4 của Chỉ thị.

Lưu ý: Trong quá trình xây dựng vănQPPL về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, phải quy định rõ trong nộidung văn bản QPPL Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthuộc Cục:

Thực hiện nghiêm túc Mục 2 và 4 củaChỉ thị, trong quá trình thực hiện, lưu ý các nội dung sau:

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý ý kiếncủa người dân, tổ chức về các quy định, thủ tục hành chính theo đúng thẩm quyềntrên địa bàn được phân công quản lý;

- Thiết lập, công khai đường dâynóng bằng cách ghi rõ số điện thoại của cơ quan, người có thẩm quyền trên bảngtin hoặc trên bảng công bố thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình;

- Công bố công khai thủ tục hànhchính được giao thực hiện tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

c) Phòng Thanh tra, Pháp chế:

Chủ trì, phối hợp với các phòng, cơquan đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiệncông tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục trựctiếp giải quyết thủ tục hành chính về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủysản cho người dân, tổ chức.

d) Các phòng, các cơ quan, đơn vịthuộc Cục: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cục (qua Phòng Thanh tra,Pháp chế) trước ngày 20 tháng 12 năm 2014 để báo cáo Bộ theo yêu cầu.

Cục yêu cầu các phòng, cơ quan, đơnvị thuộc Cục nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp