BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1433/TCT-PCCS
V/v: Thuế xuất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1700/CT-TT &HT ngày 26/3/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.3, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thì thiết bị, máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh, các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương, dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, bơm kim tiêm, truyền máu, dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác, bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3.27, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại Mục II, Phần A và Mục II, Phần B Thông tư này”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, mặt hàng khí CO2 (80%) + Etylen ocid (20%) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, PCCS.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương