VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1433/VPCP-ĐPI
V/v Một số chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban Dân tộc
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và đào tạo, Ngoại giao, Thương mại, Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét đề nghị của Uỷ ban dân tộc (tại văn bản số 961/UBDT-VPCP ngày 20 tháng 11 năm 2002) về một số chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

1. Về nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng hệ thống các Trường phổ thông Dân tộc nội trú: Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục của Trường phổ thông Dân tộc nội trú” trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về Chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số: chế độ cử tuyển chỉ thực hiện đối với khu vực III, không nên đặt vấn đề cử tuyển đối với khu vực II và I, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu tăng thêm chỉ tiêu hệ dự bị Đại học cho các tỉnh Tây Nguyên, sau đó chuyển tiếp học Cao đẳng hoặc Đại học phù hợp với yêu cầu của địa phương, mà không hạ điểm chuẩn để bảo đảm chất lượng.

3. Về xây dựng đề án xuất khẩu lao động đối với lao động là người dân tộc thiểu số: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Dân tộc xây dựng chính sách ưu tiên xuất khẩu lao động với lao động là người dân tộc thiểu số.

4. Về xây dựng chính sách ưu tiên cho học sinh là người dân tộc thiểu số tại chỗ sau khi tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề vào làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước đóng tại địa phương; Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng chính sách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Về thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước ở các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ: uỷ ban Dân tộc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

6. Về hỗ trợ kinh phí cho các xã vùng biên để bảo vệ cột mốc biên giới: Chính phủ sẽ xem xét chung trong xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội các huyện dọc tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

7. Về Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nam bộ không thuộc diện bị lũ lụt: Yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chính sách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ Ban dân tộc và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự