công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1433/VPCP-ĐPI
NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC MỘT SỐ CHÍNH SÁCH
CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Kính gửi: - Uỷ ban Dân tộc,

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Nội vụ, Giáo dục
và Đào tạo, Ngoại giao, Thương mại, Laođộng - Thương
binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Uỷ banDân tộc (tại Văn bản số 961/UBDT-VP , ngày 20 tháng 11 năm 2002) về một số chínhsách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thửtướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

1. Về nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng hệ thống cácTrường phổ thông dân tộc nội trú: Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng đề án "Nâng cao chất lượnghiệu quả giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú" trình Thủtướng Chính phủ quyết định.

2. Về chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộcthiểu số: chế độ cử tuyển chỉ thực hiện đối với khu vực III, không nên đặt vấnđề cử tuyển đối với khu vực II và I. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu tăngthêm chỉ tiêu hệ dự bị đại học cho các tỉnh Tây Nguyên, sau đó chuyển tiếp họcCao đẳng hoặc đại học phù hợp với yêu cầu của địa phương, mà không hạ điểmchuẩn để bảo đảm chất lượng.

3. Về xây dựng đề án xuất khẩu lao động đối với lao động làngười dân tộc thiểu số: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp với Uỷ ban Dân tộc xây dựng chính sách ưu tiên xuất khẩu lao động đối vớilao động là người dân tộc thiểu số.

4. Về xây dựng chính sách ưu tiên cho học sinh là người dântộc thiểu số tại chỗ sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung họcchuyên nghiệp và dạy nghề vào làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp vàdoanh nghiệp Nhà nước đóng tại địa phương: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng chính sách trình Thủ tướng Chínhphủ quyết định.

5. Về thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước ở các tỉnh TâyNguyên và Tây Nam Bộ: Uỷ ban Dân tộc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị địnhsố 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo vàvùng đồng bào dân tộc.

6. Về hỗ trợ kinh phí cho các xã vùng biên để bảo vệ cột mốcbiên giới: Chính phủ sẽ xem xét chung trong xây dựng Chiến lược phát triển kinhtế - xã hội các huyện dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

7. Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểusố các tỉnh Tây Nam Bộ không thuộc diện bị lũ lụt: Yêu cầu Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng chínhsách trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban Dân tộc và cácBộ, ngành liên quan biết, thực hiện.