VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1433/VPCP-KTTH
V/v thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiềugiải pháp nhằm kiềm chế lạm phát nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa vẫn đang cóxu hướng tăng, gây ảnh hưởng không tốt đến việc bảo đảm các cân đối vĩ mô củanền kinh tế, cũng như gây tâm lý bất lợi trong dư luận xã hội. Để sớm khắc phụctình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay một sốviệc sau đây:

1. Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp lệnh Giá đối với các loại hànghóa, dịch vụ, trước hết là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với sản xuấtvà đời sống như: vận tải, xi măng, sắt thép, phân bón, gạo, sữa, thuốc chữabệnh,…; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ các quyđịnh về đăng ký giá, niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, đồng thời xử lýnghiêm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện có hiệu quả chínhsách tiền tệ, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, vừa bảođảm vốn cho tăng trưởng của nền kinh tế.

3. Bộ Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện ngay việckiểm tra, kiểm soát đối với việc điều chỉnh giá bán của các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm tốt tráchnhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vềkiềm chế lạm phát; nghiên cứu, trình sớm với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh,bổ sung các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu cho phù hợp với tình hìnhvà yêu cầu về quản lý kinh doanh nhằm kiềm chế lạm phát;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Bộ Y tế tiếp tục thực thi các biện pháp nhằm giảm nhập siêu trong thờigian tới, trong đó cần đặc biệt chú ý đến việc áp dụng các hàng rào kỹ thuậtphù hợp với quy định quốc tế để hạn chế nhập khẩu các hàng hóa tiêu dùng khôngthiết yếu.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cáccơ quan liên quan nghiên cứu, trình gấp với Thủ tướng Chính phủ cơ chế hỗ trợcác doanh nghiệp mua cà phê để tiêu thụ cho người trồng cà phê khi giá cà phêxuất khẩu xuống thấp;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu,trình Thủ tướng Chính phủ thí điểm cơ chế khoán đối với hoạt động nghiên cứukhoa học trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáoTrung ương chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin khách quan, kịpthời về giá cả thị trường, về quyết tâm và khả năng kiểm soát lạm phát, khôngtạo tâm lý đua nhau tăng giá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Báo Nhân dân;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng