BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1434/BNV-CCVC
V/v dự thảo quy định thi nâng ngạch công chức ngành quản lý thị trường

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Phúc đáp công văn số 1325/TM-TCCB ngày 03 tháng 04 năm 2004 của Bộ Thương mại về việc dự thảo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định về việc thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính trị trường, sau khi xem xét, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Nhất trí để Bộ Thương mại ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc quy định thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường theo như bản dự thảo đã được sửa chữa gửi kèm theo công văn này.

2. Sau khi ban hành quy định thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường, đề nghị Bộ Thương mại khẩn trương xây dựng để án thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường năm 2003 và hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch kiểm soát viên thị trường lên kiểm soát viên chính thị trường năm 2003 gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi tổ chức triển khai.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Bộ Thương mại biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều