BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1434/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 692/CT-TTHT ngày 13/03/2015 của Cụcthuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn việc ghi nhận khoản tiền thu từ lãi tiềngửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư đối với trường hợp của Công ty cổ phần CảngTổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.32, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế có hướng dẫn:

“Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanhnghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên đểduy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoảnchi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứngcác điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp cóphát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầutư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản lãi tiềnvay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay vàthu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầutư”.

Tại Khoản 7, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác có hướng dẫn:

“7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồmcả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí kháctrong hợp đồng cho vay vốn.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốnphát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ,phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốnphát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ,phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xácđịnh thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phầnCảng Tổng hợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà đã phát sinh các hoạt động sản xuấtkinh doanh khác đồng thời có phát sinh khoản lãi tiền gửi từ khoản tiền góp vốnđể đầu tư xây dựng công trình Bến cảng Sơn Trà thì Tổng cục Thuế thống nhất vớiđề xuất của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng theo quan điểm 2 nêu tại công văn số692/CT-TTHT ngày 13/03/2015 là: Khoản lãi tiền gửi của Công ty cổ phần Cảng Tổnghợp - Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà phải ghi nhận vào thu nhập khác để xác định thunhập chịu thuế TNDN vì doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu hoạt động sản xuấtkinh doanh.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng căn cứ vào các quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tìnhhình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Đà Nẵngđược biết./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn