VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1434/VPCP-KTN
V/v phát triển dòng xe chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại (các công văn số 8081/BCT-CNNg ngày 18 tháng 8 năm 2009, số 11435/BCT-CNNg ngày 12 tháng 11 năm2009), ý kiến các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9620/BKH-KTCN ngày15 tháng 12 năm 2009), Khoa học và Công nghệ (các công văn số 2253/BKHCN-KHCNNngày 08 tháng 9 năm 2009, số 3005/BKHCN-ĐTG tháng 11 năm 2009), Tài chính (cáccông văn số 12864/BTC-CST ngày 14 tháng 9 năm 2009, số 17822/BTC-CST ngày 21tháng 12 năm 2009), Giao thông vận tải (công văn số 7972/BGTVT-VT ngày 13 tháng11 năm 2009), Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (công văn số VAMA-0917ngày 01 tháng 12 năm 2009); căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm2010 về phát triển dòng xe Chiến lược trong phân khúc xe ô tô du lịch, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liênquan rà soát, đánh giá kỹ, trong đó nêu rõ những mặt làm được, chưa làm đượctrong việc triển khai Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành ô tô ViệtNam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2010; đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế,chính sách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chế tạo, sản xuất tại Việt Namcác loại ô tô tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường và phù hợp vớingười tiêu dùng Việt Nam. Cân nhắc thêm sự cần thiết phát triển dòng xe chiếnlược trong phân khúc xe ô tô du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý