BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/TCT -CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH CB NHS Biển Xanh.(Đ/c:280A 8 Lương Định Của, P.An Phú, Q2, TP HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số03BX/CT-11 ngày 29/03/2011 của Công ty TNHH CB NHS Biển Xanh về chính sách thuếGTGT đối với sản phẩm cá bò khô tẩm gia vị. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại điểm 2.7 mục II phần B Thông tưsố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“2.7. Thực phẩm tươi sống; lâm sảnchưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩmquy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loạithực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dướidạng làm sạch, bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn làthực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, và các sản phẩmthuỷ sản, hải sản khác” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối vớihàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, PhầnB Thông tư này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, sản phẩmcá bò khô khi tẩm ướp gia vị là sản phẩm đã qua chế biến áp dụng thuế suất thuếGTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP HCM;
- CT TP Đà Nẵng;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC –TCT (2)
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn