BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tiếp theo công văn số 958/GSQL-THvề việc xác minh 04 C/O mẫu D số tham chiếu KL-198705D-337045 cấp ngày22/10/2012; KL-198705D-337718 cấp ngày 23/10/2012; KL-198705D-336847;KL-198705D-337046 cấp ngày 22/10/2012, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả nhưsau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu Dcủa Malaysia đã có thư số BPA(S) 0.3:2:7 Jld 75(8) ngày 08/3/2013 xác nhận cácC/O nêu trên là hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liênquan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (để biết);
(Đ/c): Xóm 11, Hà Thượng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn