BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------------------

Số: 1436/TCHQ-KTTT

V/v: Vướng mắc hoàn trả tiền thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

- Công ty CP Nam Việt

(19D Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 283/NAVICO-KTTC ngày22/02/2010của Công ty CP Nam Việt và công văn số 491/HQHCM-NV ngày27/02/2010 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện hoàn trả tiền thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1.2 Điều 22 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: “…thứ tự thanh toán tiền thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế và được thực hiện đối với khoản tiền thuế, tiền phạt đã đến hạn nộp”;

- Căn cứ theo quy định tại Điều 130 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 thì: “Trường hợp nguồn tiền hoàn thuế, tiền phạt nộp thừa từ khoản tiền gửi, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn, tiền thuế, tiền phạt nộp thừa phải đối chiếu trên mạng theo dõi nợ thuế. Nếu người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế theo đúng quy định. Trường hợp nguồn tiền hoàn thuế, tiền phạt nộp thừa từ ngân sách: nếu người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và không yêu cầu bù trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo, cơ quan hải quan gửi giấy đề nghị hoàn thuế/xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa kèm theo quyết định hoàn thuế/quyết định xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa cho Kho bạc Nhà nước nơi hoàn trả tiền thuế”;

Do đó, trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế mà không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt và doanh nghiệp không có văn bản đề nghị được bù trừ vào tiền thuế phát sinh của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần sau; tiền nợ thuế chưa đến hạn phải nộp thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả tiền thuế, tiền phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Nam Việt biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn