BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------------
V/v: chính sách thuế GTGT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 654/CT-TTr ngày 15/3/2010 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum vướng mắc về thuế GTGT đối với nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô thuộc tỉnh Kon Tum. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Công văn số 761/TCT-CS ngày 8/3/2011 trả lời công văn số 624/CV-NSTP ngày 6/12/2010 của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi. Nội dung Công văn số 761/TCT-CS trả lời các vấn đề do Công ty nêu tại công văn số 624/CV-NSTP, cụ thể là về giá điều chuyển nội bộ giữa Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô (đơn vị hạch toán phụ thuộc) về Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi trong các năm 2007, 2008, 2009 do Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi quy định.
Công văn số 1316/TCT-PCCS ngày 5/4/2007 của Tổng cục Thuế chỉ hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn, chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hoá giữa Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đăk Tô (đơn vị hạch toán phụ thuộc) và Công ty cổ phần nông sản tỉnh Quảng Ngãi, không hướng dẫn về giá của hàng hoá điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ công ty. Như vậy nội dung công văn 1316/TCT-PCCS và công văn số 761/TCT-CS không mâu thuẫn nhau. Đề nghị Cục thuế tỉnh Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn nêu tại công văn số 761/TCT-CS ngày 8/3/2011 của Tổng cục Thuế nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Cty CP nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC -TCT (2b)
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, CS(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Cao Anh Tuấn