BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14365TC/TCNH
V/v Thu phí hoạt động kinh doanh chứng khoán

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Trả lời công văn số 140 UBCK-PTTT ngày 24/12/2002 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Do Thị trường chứng khoán ở nước ta mới được hình thành, vì vậy để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước tạm thời hoãn việc thu, nộp một số loại phí trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Danh mục các khoản phí tạm hoãn thu, nộp theo danh mục đính kèm.

2. Việc thu, nộp các khoản phí và lệ phí khác, được thực hiện theo chế độ quy định hiện hành./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm